Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Helena i Robert Ciszewscy spółka cywilna (dalej „My”, albo „Spółka”)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: ciszewski.ciszewski@gmail.com

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Helena i Robert Ciszewscy s.c. Legionów 119D/U2 81-472 Gdynia

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji pupila w czasie pierwszej wizyty lekarskiej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Przepis art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 188) nakłada na zakład leczniczy dla zwierząt obowiązek prowadzenia dokumentacji świadczonych usług weterynaryjnych, określoną odrębnymi przepisami oraz zapewnia jej ochronę i poufność. Wśród odrębnych przepisów, do których odsyła ww. przepis, znajduje się Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1855, z 2018 r. poz. 50). Art. 53 ust. 2 i 3 przedmiotowej ustawy stanowi, że lekarze weterynarii zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych, profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych i pasz leczniczych oraz dokonują wpisów w ewidencji leczenia zwierząt

 

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych, dokumentacji medycznej i tajemnicy zawodowej zawiera także Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. 2004, nr 11, poz. 95 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisami na zakładzie leczniczym dla zwierząt spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony i poufności dokumentacji świadczonych usług weterynaryjnych. Zakład leczniczy dla zwierząt musi więc zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługę:

- Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, dane pupila

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zarejestrować Cię w bazie danych, a to uniemożliwi prowadzenie dokumentacji leczenia.


 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Straż miejska/gminna)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).